اونم به درد اینکه وقتی تو اتاقت داشتی گریه میکردی و ازت میپرسیدن چیکار میکنی، میگفتی دارم درس میخونم.. و دیگه کسی کاری به کارت نداشت!